Initiatief- nemers

Samen voor een maatschappij waarin vrouwen en mannen gelijke kansen hebben om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren.

Over ditwerktwel.nl

Ditwerktwel.nl is het initiatief van een alliantie bestaande uit WOMEN Inc., Bureau Clara Wichmann, Movisie, WO=MEN en de Nederlandse Vrouwen Raad. Gezamenlijk streven wij naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen hebben om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren.

Ditwerktwel.nl richt zich voornamelijk op vrouwen in een financieel kwetsbare situatie. Specifiek op moeders en/of mantelzorgers die een stap willen maken naar (meer en/of beter) betaald werk en daarmee naar economische zelfstandigheid, maar die belemmeringen ervaren bij het nemen van deze stap. Deze belemmeringen worden bijvoorbeeld gevormd door:

  • laaggeletterdheid;
  • het missen van een startkwalificatie;
  • het hebben van een (arbeids)beperking;
  • discriminatie op grond van gender, leeftijd, beperkingen, zwangerschap of pril moederschap, migranten- of vluchtelingenachtergrond;
  • een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (verouderde opleiding/ werkervaring);
  • geen toegang tot kinderopvang;
  • gebrek aan passende respijtzorg.

De initiatief- nemers

WOMEN Inc. is een belangenorganisatie die emancipatie in Nederland versnelt met als missie: gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender en sekse. De organisatie staat bekend om haar publiekscampagnes, het beïnvloeden van pers & publieke opinie, politieke lobby en haar netwerk met werkgevers- en werknemersorganisaties.

bezoek de website

Bureau Clara Wichmann streeft naar een betere maatschappelijke en rechtspositie van vrouwen in Nederland. Dit gebeurt door bevordering en beïnvloeding van het recht, de rechtspraktijk, wet- en regelgeving en wettoepassingen die de rechten van vrouwen direct raken.

bezoek de website

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Ze werken aan duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie. Samen met de praktijk ontwikkelt Movisie kennis over wat echt goed werkt en passen die kennis toe.

bezoek de website

De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) vertegenwoordigt als koepelorganisatie  – met ruim 50 lidorganisaties – circa 1 miljoen vrouwen. Sinds 1898 is de NVR een verbindende speler in de belangenbehartiging van vrouwen, zowel nationaal als internationaal. De NVR streeft naar gelijke rechten en volwaardige participatie van vrouwen op alle terreinen.

bezoek de website

 

WO=MEN, Dutch Gender Platform is het (internationale) platform dat strijdt voor wereldwijde gendergelijkheid en empowerment van vrouwen, meisjes en gender non-conforme personen. Ze monitoren beleid, delen kennis, bundelen krachten en verbinden & mobiliseren mensen.

bezoek de website